Vårdens utbud

Denna genetiska åkomma vill man fånga i tid. Vårdapparatens olika “medikamenten” när några av de vanligaste symtomen övergår till kroniska besvär är sällan så problemfria och behjälpliga som de framställs…men nu går jag händelserna i förväg och pratar om steg 2, dvs vad man kan göra åt hårt sittande effekter av många års inlagring av järn.

Steg 1
Inom vården erbjuds idag primärt blodtappning som huvudsaklig strategi vid konstaterad hemokromatos. 1-4 besök per månad är vanligtvis intervallen och man tappas på någonstans 250-500 ml blod per gång beroende på behov och individuell förmåga.

Vidare finns det tabletter att tillgå som helt sonika drar med sig järn ut ur kroppen samt injektioner med liknande syfte. De två sistnämnda behandlingssätten är kostsamma och inte utan risker för bieffekter. Dock finns det fall då denna behandlingstyp är att föredra, bl.a. om patienten konstateras lida av anemi (förvärras av blodtappning).

Steg 2
När väl en fungerande strategi är implementerad beträffande hur Du skall få ut redan inlagrat järn ur kroppen är det dags att kika på vilka skador som redan kan tänkas åsamkats ditt system och därefter utarbeta en individuell plan, steg 2, för att läka och förstärka dessa vävnader så att din kropp når sin fulla potential…här har erbjuder vården mig veterligen inte ett skvatt.

Steg 3
I min värld består steg 3 av att genomföra en rad viktiga livsstilsändringar, däribland daglig motion, näringsrik kostplan och minimalt intag av alkohol. Låt inte några av stegen dröja utan implementera dem gärna så snart du blivit diagnostiserad.